English 官方微信
微信公众号

高水平论文

论文名称 期刊名称 年份 全部作者
Environmental impacts of cotton and opportunities for improvement Nature Reviews Earth & Environment 2023 Zhenggui Zhang;Jing Huang;Yuan Yao;Gregory Peters;Ben Macdonald;Angela Daniela La Rosa;Zhanbiao Wang;Laura Scherer
The genomic basis of geographic differentiation and fiber improvement in cultivated cotton Nature Genetics 2021 He Shoupu; Sun Gaofei; Geng Xiaoli; Gong Wenfang; Dai Panhong; Jia Yinhua; Shi Weijun; Pan Zhaoe; Wang Junduo; Wang Liyuan; Xiao Songhua; Chen Baojun; Cui Shufang; You Chunyuan; Xie Zongming; Wang Feng; Sun Jie; Fu Guoyong; Peng Zhen; Hu Daowu; Wang Liru; Pang Baoyin; Du Xiongming
Extensive intraspecific gene order and gene structural variations in upland cotton cultivars Nature Communications 2019 Zhaoen Yang; Xiaoyang Ge; Zuoren Yang; Wenqiang Qin; Gaofei Sun; Zhi Wang; Zhi Li; Ji Liu; Jie Wu; Ye Wang; Lili Lu; Peng Wang; Huijuan Mo; Xueyan Zhang; Fuguang Li
Resequencing of 243 diploid cotton accessions based on an updated A genome identifies the genetic basis of several key agronomic traits Nature Genetics 2018 Xiongming Du, Shoupu He ,Zhaoen Yang,, Xiongfeng Ma,Xueyan Zhang, Junling Sun2 , Yinhua Jia, Zhaoe Pan,Wenfang Gong,Heqin Zhu , Lei Ma , Daigang Yang,Zhen Peng , Liru WangShuangjiao Xu , Haihong Shang and Fuguang Li *
Resequencing a core collection of upland cotton identifies genomic variation and loci influencing fiber quality and yield Nature Genetics 2018 Shoupu He, Junling Sun,Yinhua Jia,Zhaoe Pan ,Wenfang Gong, Jun Peng , Liru Wang , Baoyin Pang , Zhen Peng and Xiongming Du
GhAlaRP, a cotton alanine rich protein gene,involves in fiber elongation process PNAS 2022 Renhai Peng, Yanchao Xu, Shilin Tian, Turgay Unver, Zhen Liu, Zhongli Zhou, Xiaoyan Cai, Kunbo Wang, Yangyang Wei, Yuling Liu, Heng Wang, Guanjing Hu, Zhongren Zhang, Corrinne E. Grover, Yuqing Hou, Yuhong Wang, Pengtao Li, Tao Wang, Quanwei Lu, Yuanyuan Wang, Justin L. Conover, Qinglian Wang, Baohong Zhang, Marc Van Montagu, Yves Van de Peer, Jonathan F. Wendel, Fang Liu
Updated role of ABA in seed maturation, dormancy, and germination Journal of Advanced Research 2022 Faiza Ali, Ghulam Qanmber, Fuguang Li, Zhi Wang
Gossypol Broadly Inhibits Coronaviruses by Targeting RNA-Dependent RNA Polymerases Advanced Research 2022 Wenjing Wang, Wenkang Li, Zhiyuan Wen, Chong Wang, Weilong Liu, Yufang Zhang,Juncheng Liu, Tianze Ding, Lei Shuai, Gongxun Zhong, Zhigao Bu, Lingbo Qu, Maozhi Ren, Fuguang Li
Dynamic roles and intricate mechanisms of ethylene in epidermal hair development in Arabidopsis and cotton Nature Genetics 2022 Daoqian Yu, Xiaona Li, Yonghui Li, Faiza Ali, Fuguang Li, Zhi Wang
Improvement of plant tolerance to drought stress by cotton tubby-like protein 30 through stomatal movement regulation Journal of Advanced Research 2022 Zhanshuai Li, Ji Liu, Meng Kuang, Chaojun Zhang, Qifeng Ma, Longyu Huang, Huiying Wang, Shuli Fan, Jun Peng
Expressed genes and their new alleles identification during fibre elongation reveal the genetic factors underlying improvements of fibre length in cotton Plant Biotechnology Journal 2022 Jianjiang Ma,† Yafei Jiang†, Wenfeng Pei1†, Man Wu, Qifeng Ma, Ji Liu, Jikun Song, Bing Jia, Shang Liu, Jianyong Wu* , Jinfa Zhang* and Jiwen Yu*
Cotton DMP gene family: characterization, evolution, and expression profiles during development and stress International Journal of Biological Macromolecules 2021 ShouhongZ hu, Xinyu Wang, Wei Chen, JinboYao, Ya nLi, Shengtao Fang, Youjun Lv, Xiaxuan Li, Jingwen Pan, Chunyan Liu, Qiulin Li, Yongshan Zhang
GhAlaRP, a cotton alanine rich protein gene,involves in fiber elongation process The Crop Journal 2021 Shouhong Zhu, Yanjun Li , Xinyu Zhang, Feng Liu, Fei Xue, Yongshan Zhang,Zhaosheng Kong, Qian-Hao Zhu, Jie Sun,
Evolution and Functional Divergence of SUN Genes in Plants Frontiers in plant science 2021 Li Yuan, Jingwen Pan, Shouhong Zhu, Yan Li, Jinbo Yao, Qiulin Li, Shengtao Fang, Chunyan Liu, Xinyu Wang, Bei Li, Wei Chen, Yongshan Zhang
A comprehensive and automated machine-learning platform for nucleic acid and protein sequence analysis, prediction and visualization Nucleic acids research 2021 Zhen Chen;;Pei Zhao;;Chen Li;;Fuyi Li;;Dongxu Xiang;;Yong Zi Chen;;Tatsuya Akutsu;;Roger J. Daly;;Geoffrey I. Webb;;Quanzhi Zhao;;Lukasz Kurgan;;Jiangning Song
Detection of candidate genes and development of KASP markers for Verticillium wilt resistance by combining genome wide association study, QTL seq and transcriptome sequencing in cotton Theoretical and Applied Genetics
2021 Yunlei Zhao, Wei Chen, Yanli Cui, Xiaohui Sang, Jianhua Lu, Huijuan Jing, Wenju Wang, Pei Zhao, Hongmei Wang.
GhLUX1 and GhELF3 Are Two Components of the Circadian Clock That Regulate Flowering Time of Gossypium hirsutum Frontiers in Plant Science 2021 "Pengbo Hao, Aimin Wu, Pengyun Chen, Hantao Wang, Liang Ma, Hengling Wei and Shuxun Yu"
GhGPAT12/25 Are Essential for the Formation of Anther Cuticle and Pollen Exine in Cotton (Gossypium hirsutum L.) Frontiers in Plant Science 2021 Meng Zhang, Hengling Wei*, Pengbo Hao, Aimin Wu, Qiang Ma, Jingjing Zhang, Hantao Wang, Xiaokang Fu, Liang Ma, Jianhua Lu and Shuxun Yu
A comprehensive identification and function analysis of the ATBS1 Interacting Factors (AIFs) gene family of Gossypium species in fiber development and under multiple stresses Industrial Crops and Products 2021 Mengyu Li, Pengbo Hao, Jingjing Zhang, Xu Yang, Aimin Wu, Meng Zhang, Hengling Weib, Xiaokang Fu, Hantao Wang, Shuxun Yu
Non-functional GoFLA19s are responsible for the male sterility caused by hybrid breakdown in cotton (Gossypium spp.) Plant Journal 2021 Meng Zhang, Hengling Wei*, Ji Liu, Yingjie Bian, Qiang Ma, Guangzhi Mao, Hantao Wang, Aimin Wu, Jingjing Zhang, Pengyun Chen, Liang Ma, Xiaokang Fu and Shuxun Yu*
首页 1 2 3 4 尾页 跳转到: